fbpx

Araştırma / Makale / Yayın

İstanbul Psikoloji Okulu, uzmanlarının ilgi alanlarına giren konularda çalışmalar yaparak bilimsel literatüre katkı sağlamaktadır.

Öte yandan resmi ve özel kurumlardan gelen talepler doğrultusunda araştırma, tarama, deney, anket çalışmaları, ölçek ve test geliştirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Güncel Araştırmalar

  • Psikoterapi Yaklaşımları
  • Zihin Kuramı Bozuklukları
  • Kararsız Seçmen Davranışı
  • Örtük Çağrışım Testleri
  • Okul Olgunluk Ölçeği
  • Psikoz Yüksek Risk Grubu Çalışması
  • Spor ve Sporcu Davranışı
  • Personel Seçimi Prediktörleri
  • Kelime çağrışım testi
  • Kişilik Bozuklukları

Anketler

Kararsız Seçmen Davranışı Anketi

Deneyler

Evcil Hayvan Beslenme Otomatları

Otopet

Makaleler

Yrd. Doç Dr. P.Sevda Bıkmaz Tarafından Yürütülen Yüksek Lisans Tezleri

1. BETÜL KESKİN 2015 Kronik böbrek yetmezliği tanısı almış hemodiyaliz hastalarında depresyon düzeyleri, algılanan duygu dışavurum düzeyleri ve algılanan sosyal destek düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Examination of the relations among depression levels, perceived expressed emotion levels and perceived social support levels in hemodialysis patients diagnosed with chronic renal failure Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

2. CANSU ŞAHİN 2015 20-40 yaş arası bireylerde erken dönem uyumsuz şemalar ve ilişki istikrarı arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Research on the relationship between early maladaptive schemas and relationship stability in the individuals aged between 20-40. Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

3. HÜLYA AYHAN 2015 Cinsel tacize ilişkin tutumları yordayan faktörler: Çelişik duygulu cinsiyetçilik, kontrol odağı ve empati
Predictors of attitudes toward sexual harassment: Ambivalent sexism, locus of control and empathy Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

4. ZEYNEP KAYA YÜKSEL 2015 Bonzai bağımlılarında içselleştirilmiş damgalanma, sözel bellek ve görsel mekansal işlevlerin incelenmesi
Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

5. TUNCAY ÇORAK 2015 Ehliyetlerine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulan sürücülerde alkol kullanımı ve bağımlılığının dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile ilişkisi
Usage of alcohol at drivers who had their driving licence taken from them because of using vehicle while intoxicated and, the relation of addiction with lack of attention and hyperactivity Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

6. ESRA ALBAYRAK 2015 Genel erteleme davranışı olan ve olmayan bireylerin yönetici işlevler açısından incelenmesi
The investigation of people who have or have not general procrastination in terms of executi̇ve functioning Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

7. FİLİZ IŞIK ALBAYRAK 2015 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanılı çocuklarda sosyal beceri ile dürtüsellik düzeylerinin ebeveynlerinin öfke ifade tarzları ve problem çözme becerileri ile ilişkisi
Social skills in children with attention deficit and hyperactivity and impulsivity levels of their parents' anger expression styles and problem - solving skills in a relationship with Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

8. GAMZE GÖKTEPE 2015 Liseli ergenlerde bağlanma stilleri, kendilik algısı ve kişilerarası ilişkilerin incelenmesi
The investigation of the attachment styles, self - perception and interpersonal relations of high school adolescents Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

9. HATİCE EKİCİ 2015 Yatarak tedavi gören bonzai bağımlılarında benlik saygısı ve yönetici işlevlerinin incelenmesi
The relationship between self esteem and executive functions in inpatient bonsai addict Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

10. EBRU GAZİOĞLU 2015 Bağlanma stilleri algılanan sosyal destek benlik saygısı ve kişilik özellikleri bakımından ergenlerin stresle başa çıkma tarzları
Adolescents' stress coping style in terms of attachment style perceived social support self-esteem and personality traits Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

11. TUĞBA KAPLANHAN 2015 Alkol / madde bağımlılarında bağımlılık türü ile tedavi motivasyonu, algılanan sosyal destek ve psikiyatrik belirtileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
With alcohol / drug addicts, addiction type with treatment motivation, and investigation of the relationship between perceived social support and psychiatric symptoms Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

12. HİLAL DUYGU ATAÇ 2015 Sınıf öğretmenlerinin denetim odaklarına göre tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
The investigation of burnout level according to the audit focus in primary school teachers Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

13. ESRA EKİNCİ 2015 Bariatrik cerrahi planlanan obez hastalarda anksiyete ve depresyon sıklığı ile benlik saygısı ve beden imajı düzeyinin belirlenmesi, cinsel yaşam kalitesi ve kişilik özelliklerinin incelenmesi
The determi̇nati̇on of the prevalence of anxi̇ety and depressi̇on, the level of self-esteem and body i̇mage, the quali̇ty of sexual li̇fe and personali̇ty trai̇ts i̇n obese pati̇ents seeki̇ng for bari̇atri̇c surgery Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

14. AYŞEGÜL TAŞPINAR 2015 Gebelikte benlik saygısı ve beden imaji ile ilişkili özellikler
Characteristics associated with self-esteem and body image in pregnancy Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

15. SİNEM KARASAN 2015 Bireylerin ebeveynlerinin göstermiş oldukları ebeveyn tutumu ile sahip oldukları düşünme stilleri arasındaki ilişki
They showed their parents the parents of i̇ndividuals with attitude owned relationship between thinking style Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

16. AYŞE ZEYNEP ZİYA 2015 Üniversite öğrencilerinin cinsel mit inançları, cinsel bilgi düzeyleri ve cinsel tutumları arasındaki ilişkiler
The relationship between sexual myths, the level of sexual knowledge and sexual attitudes among university students Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

17. ADEM KAYATEPE 2014 Cezaevinde hükümlü bulunan cinsel istismar suçluları ile uyuşturucu suçlularının bazı değişkenlere göre incelenmesi
In this research, relation between stress coping style scale and social adaptation self evaluation scale is investigated on convicts at umraniye t – type closed prison to determine whether there is a statistically significant difference. Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

18. AHMET GÜLER 2014 Şizofreni tanılı hastalarda çocukluk çağı travmalarının etkileri
The effects of childhood trauma in patients with schizophrenia Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

19. GİZEM TOPKARA 2014 Üniversite öğrencilerinin yeme tutumları ve yetişkin bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin cinsiyete göre karşılaştırılması
A comparison between the relation of eating attitudes and adult attachment styles among university students Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Psikoloji = Psychology

19. SEDA AYDINLI 2014 Ergenlerin öfke ifade biçimleri, sosyal karşılaştırma düzeyleri, umutsuzluk seviyeleri ve çatışma çözme yaklaşımlarının incelenmesi
The investigation of adolescents' anger expression styles, social comparison level, hopelessness levels and conflict solving approach Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

19. NURAY ŞAHİN 2014 Ergenlik problemleri ve baş etme yöntemleri ile internet bağımlılığı arasındaki ilişki
The relationship between internet addiction; coping strategies and adolescence problems Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

20. NİLGÜN GİZEM GÖÇTÜ 2014 Farklı gelişen çocukların kardeşleri ve anneleri'nin suçluluk ve utanç, depresyon düzeyi ve stresle başa çıkma becerileri'nin incelenmesi
Brothers and sisters of children with various developmental and mothers of guilt and shame, and the level of depression Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

21. SEVDA GİZEM ÖZCAN 2014 Evli bireylerin cinsiyete göre aldatma eğilimleri, evlilik doyum düzeyleri ve cinsel doyum düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
The examination of the relationship between married couples i̇n terms of sex and the link between their sextual and marriage satisfactory level and tendency towards decepsion Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

22. MERVE ALTINTAŞ 2014 Çocuklar İçin Zihin Kuramı Test Bataryası'nın 4-5 yaş Türk çocuklarına uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması
Theory of Mind Task Battery to adaptation validity and reliability for 4-5 years old Turkish children Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

23. MERVE ATÇEKEN 2014 Dindarlık, evlilik doyumu ve kişilik özelliklerinin bağışlama ile ilişkisi
Relation of reli̇gi̇ousness, marriage satisfaction and personal characteristics with forgiveness Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

24. MELİH YILDIZ 2014 Futbol taraftarlarının şiddet gösterme davranışlarının, sürekli öfke ve öfke ifade tarzlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
The research exami̇ni̇ng soccer fans behavi̇ours of commi̇ti̇ng vi̇olence, constant rage and the expressi̇on of the rage i̇n regards to vari̇ous vari̇ables Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

25. ZEYNEP ÜNAL YILMAZ 2014 Sağlık çalışanlarının tükenmişlik, depresyon ve iş doyumu düzeylerinin incelenmesi
A study on the exhaustion, depression and job satisfaction level of health workers Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

26. ASU BÜLBÜL 2014 Ergenlerin algılanan anne baba tutumları ile yakın ilişkilerindeki psikolojik eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Study of adolescents' psychological inclination at their close relation with respect to perceived prents attitude Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

27. SUNA NİL KURŞUN 2014 10 yaş altı erkek sünnet çocuklarının sünneti algılayışlarının, bu durum karşısında yaşadıkları güçlüklerin ve anksiyete düzeylerinin incelenmesi
The perception of circumcision the difficulties they feel and the level of anxiety in this situation under the age of ten boys Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology


28. TUĞCAN TÜFEKÇİYAŞAR 2014 Lise 10. ve 11. sınıf öğrencilerinde kaygı, umutsuzluk ve benlik imgesi düzeylerinin değerlendirilmesi
Evalution of level on anxiety, hopelessness at high school 10th and 11th grade students Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

29. FATIMA TUBA ANDI 2014 Okul öncesi çocuklarda öğretmen tarafından değerlendirilen sosyal davranış denetimi, sosyal uyum ve sosyal yeterlilik düzeylerinin, ebeveyn çocuk yetiştirme tutumlari ile ilişkisinin incelenmesi
Social behavior control, social adaptation and social competence in pre scohoolers and its relation relationship with Yüksek Lisans Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Psikoloji = Psychology

30. MERVE KEVLEKÇİ 2013 Erken dönem uyumsuz şemalar,tutumlar ve hatalı otomatik düşüncelerin depresif duygudurum ve intihar düşüncelerine etkisi
The effect of early maladaptive schemas, attitudes and negative automatic thoughts on depressive mood and suicidal thoughts Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

31. MELİKE EROK 2013 İlişkilere ilişkin bilişsel çarpıtmalar, ilişkiye dair inançlar, kişilerarası öfke, kişilerarası ilişkiler, problem çözme ve evlilik çatışması
Interpersonal cognitive distortions, relationship beliefs, interpersonal anger, interpersonal relationship, problem solving and marital conflict Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

32. NİHAL KARA 2013 Çiftlerde yükleme biçimleri, çatışma çözme stilleri ve eşin duygu dışavurum tarzları ile çift uyumu arasındaki ilişkilerin incelenmesi
A review of correlations between dyadic adjustment with attribution styles, conflict resolution styles and expressed emotion models of partner in couples Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

33. ZEYNEP IRMAK ŞAHİN 2013 Üniversite öğrencilerinde travmatik yaşantıların, anksiyete ve umutsuzluk düzeyi üzerindeki etkisi
The effect of traumatic events on level of anxiety and hopelessness among university students Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

33. GİZEM ORAKCI 2013 İstismar mağduru 13-18 yaş arası kız çocukları: Travmasonrası stres bozukluğu, suçluluk ve utanç duygusu,psikolojik değerlendirme
Girls 13-18 years old children victims of abuse: Posttraumatic stress disorder, a sense of guilt and shame, psychological evaluation Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

34. İPEK TÜRKOĞLU 2013 Şiddet görmüş kadınların kişilik özelliklerinin somatik belirtiler ve depresyon üzerine etkisi
Battered women's personality traits effect on somatic symptoms and depression Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

35. LERNA MEZİRCİYAN 2013 3 - 6 yaş dönemindeki okulöncesi eğitim ile ergenlerdeki otonomi - sosyotropi, iç odaklılık - dış odaklılık ve benlik imgesi arasındaki ilişki
Relation between preschool education at 3-6 years of age and autonomy-sociotropy, internal-external locus of control and self image Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

36. TUĞÇE YILDIRIM 2013 3-6 yaşında olup anaokuluna giden çocukların annelerinde algıladıkları ebeveynlik biçimleri ile çocuk yetiştirme tutumları ve erken dönem uyum bozucu şemaların etkisi
3-6 years old and in kindergarten children to perceive mothers parenting attitudes and raising children with early compliance forms of destructive relationships of schemas Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

37. AZADE AMİRİGARGARİ 2013 Kadına yönelık şiddet, narsizm ve saldırganlık arasındaki ilişki
Kadina yönelik şiddet, narsizm ve saldirganlik arasindaki ilişki Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

38. AYŞE TURAN 2013 Evli bireylerin cinsel mit inançları, cinsel bilgi düzeyleri, ilişkilerindeki mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Examination of the among sexual myth beliefs, sexual knowledge, happiness levels in relationship and sexual satisfactions of the married individuals Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology

39. EZGİ EYÜBOĞLU 2012 Spor yapan ve yapmayan 12-14 yaş arası ergenlerin öz yeterlik düzeylerinin karşılaştırılması
The analysis of self-efficacy levels of 12-14 year-old adolescent sports players and non-players Yüksek Lisans Psikoloji = Psychology ; Spor = Sports

logo band colored@1X
© 2021, İstanbul Psikoloji Okulu